Privacybeleid

Bijlage 3: Privacy statement & AVG 

 

Volleybalvereniging Isivol hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Isivol
houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:  


uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
Privacy-beleid;  


verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  


vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;  

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  


geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  


op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.  

 

Als Volleybalvereniging Isivol zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy-beleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document. Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden
worden door Volleybalvereniging Isivol verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  


administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen);  


communicatie met de leden;  


communicatie met de NeVoBo
(NeVoBo
ledenadministratie, inschrijving competitie);  


interne communicatie tussen bestuur, technische commissie, trainers en
coördinatoren.  

 

Voor
de bovenstaande doelstellingen kan Volleybalvereniging Isivol
de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

➢ voornaam;  

➢ tussenvoegsel;  

➢ achternaam;  

➢ adres;  

➢ postcode;  

➢ woonplaats;  

➢ telefoonnummer vast;  

➢ telefoonnummer mobiel;  

➢ e-mailadres;  

➢ geboortedatum;  

➢ geslacht (t.b.v. teamindeling);  

➢ naam rekeninghouder (t.b.v. automatische machtiging contributie);  

➢ IBAN-nummer;  

➢ pasfoto (t.b.v. Nevobo-ledenpas).  

 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo
maken wij gebruik van derden voor:  


de ledenadminstratie
(sportlink en PC Leden)  


het aanmelden bij de Nevobo
volleybalbond  

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, de verzorger of de
wettelijke vertegenwoordiger.  

 

Bewaartermijn  

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Isivol
opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie voor de volgende  

periodes:  


gedurende de looptijd van het lidmaatschap;  


na beëindiging van het lidmaatschap:  

bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn)
maximaal 7 jaar  


overige persoonsgegevens in het archief.  

 

Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  


alle personen, die namens Volleybalvereniging Isivol
van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;  

we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  


we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;  


we testen en evalueren periodiek onze maatregelen;  


onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.  

 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken. Links naar andere websites Onze website bevat links naar andere
websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de
Volleybalvereniging Isivol.
Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De
Volleybalvereniging Isivol
raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijzigingen in ons privacy-beleid  

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden
daarom aan om dit privacy-beleid regelmatig te blijven raadplegen. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen
met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 

Contactgegevens
Website: www.isivol.nl
De functionarissen gegevensbescherming van Volleybalvereniging Isivol
is Carla Aarnink zij is te bereiken via e-mail: [email protected]